(Nhiếp ảnh Lưu ly tự nhiên #1)

Nhiếp ảnh Lưu ly tự nhiên #1

Thông qua hoạt động nhiếp ảnh kính hiển vi điện tử quét, nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu thu nhận hình ảnh điện tử của một thế giới nằm ngoài sự tri nhận trực tiếp của chủ thể quan sát.

Nhiếp ảnh Lưu ly tự nhiên #2

Thông qua hoạt động nhiếp ảnh kính hiển vi điện tử quét, nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu thu nhận hình ảnh điện tử của một thế giới nằm ngoài sự tri nhận trực tiếp của chủ thể quan sát.