(Trang Chủ)

là một nghệ sĩ đương đại,
suy tưởng hiện thực bằng cách
tạo ra những sắp đặt tuyệt đối
của nghệ thuật.

là một nghệ sĩ đương đại, suy tưởng hiện thực bằng cách tạo ra những sắp đặt tuyệt đối của nghệ thuật.