(Nhiếp ảnh Lưu ly tự nhiên #1)

Nhiếp ảnh Lưu ly tự nhiên #1

Thông qua hoạt động nhiếp ảnh kính hiển vi điện tử quét, nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu thu nhận hình ảnh điện tử của một thế giới nằm ngoài sự tri nhận trực tiếp của chủ thể quan sát.

Nhiếp ảnh Lưu ly tự nhiên #2

Thông qua hoạt động nhiếp ảnh kính hiển vi điện tử quét, nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu thu nhận hình ảnh điện tử của một thế giới nằm ngoài sự tri nhận trực tiếp của chủ thể quan sát.

Lưu ly tiểu giới

Sử dụng kỹ thuật khảm trai truyền thống, nghệ sĩ đưa thế giới bên trong hạt lưu ly lên bề mặt của chiếc đĩa làm bằng vật liệu gỗ trắc